Site Search

Missie / Visie Wmo-raad Lingewaal

 

De Wmo- raad

De Wmo- raad is een permanent adviesorgaan van de gemeente Lingewaal op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Missie

De Wmo-raad Lingewaal vindt het belangrijk dat burgers zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Zij moeten kunnen rekenen op de samenleving als dat meedoen moeilijk wordt. De Wmo- raad Lingewaal draagt hieraan bij door het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het College.

Visie

Iedereen moet gelijke kansen hebben zich te ontplooien en is ook verantwoordelijk om zijn mogelijkheden en kansen te benutten. Als mensen niet in staat zijn om zelfstandig te functioneren, zal de gemeente de burger moeten ondersteunen. Dit staat beschreven in het gemeentelijk beleid.

Strategische doelstellingen

De Wmo- raad is er voor alle burgers van Lingewaal en wil dat de visie van de Wmo- raad doorklinkt in het gemeentelijke Wmo-beleid en de uitvoering daarvan. De Wmo-raad wil dit realiseren door:

Vroegtijdig invloed te hebben op het gemeentelijk Wmo-beleid

Zelf onderwerpen aan te dragen die zij van belang acht voor de Wmo agenda van de gemeente Lingewaal

De Wmo- raad kan haar advies rol optimaal spelen door goed op de hoogte te zijn over wat er speelt in de samenleving en de gemeente Lingewaal

De kernwaarden van de Wmo-raad

De Wmo-raad laat zich in zijn functioneren leiden door de volgende kernwaarden:

Representativiteit

De Wmo- raad streeft er naar een afspiegeling te zijn van de inwoners van de gemeente Lingewaal. De Wmo -raad onderhoudt contacten met de mensen die vragen om maatschappelijke ondersteuning en/of hun vertegenwoordigende belangenorganisaties in de gemeente Lingewaal.

Kwaliteit

De Wmo- raad hecht aan de goede kwaliteit van haar adviezen. Waar nodig wordt externe deskundigheid ingeschakeld.

Onafhankelijkheid en samenwerking

De Wmo- raad is een onafhankelijk adviesorgaan en streeft naar een goede relatie en regelmatige contacten met betrokken gemeentelijke bestuurders en ambtenaren.

Toetsingscriteria bij formuleren van een advies:

  1. Toegankelijkheid/ kan iedereen meedoen fysiek en/of sociaal;
  2. Zijn verbindingen zichtbaar (mogelijk cumulatieve effecten);
  3. Is met de minima rekening gehouden;
  4. Is er keuzevrijheid van meerdere aanbieders;
  5. Zijn dwarsverbanden aan te tonen t.b.v. de verschillende prestatievelden.
  6. In hoeverre is burgerparticipatie gepleegd/achterban gehoord/ gehoord door de gemeente en wat gebeurt ermee;
  7. Taalgebruik passend bij de doelgroep;
  8. Welke communicatie wordt gepleegd met de burgers en is deze passend;